top of page

התנהגות חיוביתתמיכה

למחוז בית הספר בעיר לימה יש תוכניות והתערבויות רבות לקידום התנהגות תלמידים מצטיינים.

 

תחת המטריה של תמיכה בהתנהגות חיובית, שלוש מהתוכניות בהן המחוז משתמש הן התוכנית למניעת בריונות של אולוואוס, משמעת מחזירה ו-RIDE (היענות להבדלים אינדיבידואליים בחינוך).


בהתאם לקוד המתוקן של אוהיו, למחוז יש גם מדיניות אפס סובלנות של התנהגות אלימה, משבשת או בלתי הולמת של תלמידיו.

bottom of page