top of page

ציבורי השתתפות

הציבור רשאי לפנות לדירקטוריון פעם אחת בכל ישיבה למשך עד חמש דקות. הדוברים מוגבלים ליחידים או לעסקים המתגוררים במחוז בית הספר, להורים, לתלמידים ולצוות.

לידיעתך, השתתפות הציבור בישיבות מועצת המנהלים מספקת הזדמנות לאנשים לפנות לדירקטוריון. זה לא דיון הלוך ושוב בין הדירקטוריון לציבור. הדירקטוריון ייקח הערות לפי ייעוץ, אך לא בהכרח יגיב או יקבל החלטה בנושא.

הדוברים מתבקשים לכבד את חברי ההנהלה ואחרים בישיבה. נשיא הדירקטוריון שומר לעצמו את הזכות להפסיק הערות פומביות אם הוא או היא יקבעו שיש צורך בכך.

כל אדם או קבוצה המעוניינים להעלות נושא לסדר היום חייב לרשום את כוונתם אצל המפקח לא יאוחר מ-24 שעות לפני הישיבה.

הכוונה להתייחס לוועדה חייבת לכלול: שם וכתובת, השתייכות לקבוצה (במידת הצורך) והנושא בו יש לטפל.

הבקשות כפופות לאישור המפקח ונשיא המועצה. המועצה תדאג לשיתוף הציבור בכל ישיבה רגילה של המועצה. ישיבות קבועות נקבעות מדי שנה בישיבה הארגונית של הדירקטוריון בינואר.

לחץ על הקישור והשלם את הטופס "בקשה לדבר". 

bottom of page