top of page

חינוך מיוחד סקירה

מחוז בית הספר של העיר לימה נבחר על ידי מחלקת אוהיו של  חינוך, המשרד לילדים חריגים (OEC), לסקירה של  תכנית לחינוך מיוחד. OEC תבצע סקירה זו באוקטובר  11, 2022.

 

זה משהו שמשרד החינוך של אוהיו עושה מעת לעת על בסיס אקראי. אנו מחויבים על פי חוק להודיע להורים. 

bottom of page