top of page

Alèji Manje, Rejim akRestriksyon yo

Lekòl Vil Lima konnen enpòtans pou bay elèv nou yo manje ki an sekirite epi ki konprann nenpòt ak tout restriksyon sou rejim alimantè yo.  Si elèv ou a gen alèji manje, rejim espesyalize, oswa restriksyon, tanpri fè doktè ou ranpli fòm sa a epi retounen fòm sa a nan lekòl elèv ou a oswa poste li nan Lima City Schools Child Nutrition and Food Services Department, 755 St. Johns Ave., Lima. OH 45804.

bottom of page