top of page

Mesaj ki soti nan Sipèentandan

Byenveni nan Lekòl Vil Lima. Kite m 'premye di ou mèsi paske ou chwazi nou. Mwen konnen gen anpil opsyon edikasyon ki disponib pou fanmi yo. Nou vle chans pou nou edike chak timoun paske nou konnen chak timoun gen potansyèl. Epi nou vle vin distri lekòl ki ede chak jwenn siksè.

Pou moun nan nou ki pa abitye ak distri nou an, kite m pataje jis kèk nan anpil pwen enpòtan yo. Yo kòmanse ak estaf estrawòdinè nou yo ak divès fanmi yo, tout fè efò epi travay ansanm pou asire bezwen elèv nou yo satisfè epi yo pare pou lavni.

Nou ofri yon lekòl segondè konplè ki gen anpil opsyon pou elèv yo: Klas enskripsyon doub pou jwenn kredi kolèj, 12 pwogram edikasyon teknik ak karyè, yon pakèt opòtinite mizik ak atizay pou tout laj ak plis ankò. Ansanm ak lekòl elemantè katye nou yo ak de lekòl mwayen, distri a gen de pwogram magnet kindergarten jiska klas wityèm ane; youn pou boza ak lòt pou syans ak teknoloji.

Superintendent Jill Ackerman

Nou se lakay Spartans yo ak lespri Spartan a pi fò ke tout tan. Retounen nou nan yon lekòl segondè te pwovoke yon nouvo kamaradri nan mitan elèv nou yo ak yon fyète Spartan renouvle ak fidelite nan Lekòl Vil Lima nan tout kominote nou an.

Mwen te yon Spartan tout karyè mwen, mwen te kòmanse kòm yon pwofesè anpil ane de sa nan Emerson ak Lowell lekòl elemantè epi apre Lima North Middle School. Mwen te gen privilèj pou m sèvi kòm asistan direktè ak answit direktè nan North anvan mwen te vin asistan sipèentandan an 2003.

Mwen te gen chans ak imilite pou mwen te nonmen sipèentandan gwo distri sa a an 2012. Mwen fyè dèske mwen te chwazi rete ak sèvi nan Lekòl Vil Lima yo. Elèv yo, anplwaye yo, paran yo ak kominote yo pa tankou lòt. Mwen kwè nan Lima e mwen kwè nan Lekòl Vil Lima!

Mwen se yon paran fyè tou pou yon timoun nan Lekòl Vil Lima. Pitit gason m nan se yon jinyò nan Lima Senior High School. Mwen menm ak mari m te vle sèlman sa ki pi bon pou pitit gason nou an, e sa se san dout Lekòl Vil Lima yo. Nou se paran fyè nan distri sa a ak rezidan fyè nan vil Lima.

Si w gen kesyon sou distri nou an, tanpri kontakte m nan 419-996-3411 oswa jackerman@spartan.limacityschools.org.

Ale Spartans!

Jill Ackerman, Sipèentandan

bottom of page