top of page

OMSNou Èske

Lekòl Vil Lima reprezante pi gwo sistèm lekòl preskolè jiska klas 12yèm ane nan Allen County ak rejyon an, k ap sèvi yon popilasyon divès anviwon 4,000 elèv. Depi 1856, distri a te dedye nan misyon li pou "kreye yon klima kote chak elèv aprann."

Lima granmoun ajeLekòl Segondè

Lekòl segondè konplè nou an ofri chemen akademik nan Syans, Teknoloji, Jeni ak Matematik (STEM), Biznis ak Syans imanitè. Genyen tou yon opsyon ki pa deside.

Opsyon ochwa yo gen anpil e yo enkli Olokòs, Sikoloji, Sosyoloji, Istwa Afriken Ameriken, Filozofi, Web Design, plizyè opsyon atizay ak 12 opsyon mizik vokal ak enstrimantal. Opòtinite enskripsyon doub yo disponib tou.

Lekòl segondè a ofri tou yon pwogram Edikasyon Teknik Karyè konplè ak gastronomik, komès konstriksyon, otomobil, jeni odyo, agrikilti ak okipasyon deyò (FFA), soude, konsepsyon grafik, karyè sante, edikasyon timoun piti, maketing ak pwogram teknoloji jeni.

Elèv yo jwenn eksperyans pratik k ap travay nan fèm lekòl la ak nan restoran sou plas la, garaj oto, magazen grafik ak lekòl matènèl Head Start, epi fè travay konstriksyon nan kominote a. 

Elèv DECA Maketing yo toujou kalifye pou konpetisyon entènasyonal la. Lekòl la te genyen yon sèl gayan entènasyonal premye plas. 

Two male teenage students and teacher measuring plywood

Lekòl segondè a ofri tou yon Akademi Dijital. Opsyon an fèt pou elèv ki motive tèt yo ki ta renmen yon fòma diferan de sal klas tradisyonèl la. Yo pran tout klas yo sou Entènèt lè l sèvi avèk yon kourikoulòm ki aliye ak estanda. Se lekòl la ki bay teknoloji ki nesesè yo. 

K-8 Bilding yo

Lekòl Vil Lima gen kat lekòl primè, yon bilding senkyèm ak sizyèm ane, yon bilding setyèm ak uityèm ane ak de lekòl matènèl jiska uityèm ane. 

Lekòl elemantè ak lekòl presegondè nan katye yo ofri anpil opòtinite pou elèv yo. Òkès kòmanse nan katriyèm ane e gen anpil gwoup mizik ki disponib pou menm pi piti elèv yo.

Elèv nou yo patisipe nan K-Kids ak Builders Clubs ak pwojè sèvis kominotè. Yon kou Karyè nan West Middle School fè elèv yo reflechi sou karyè ak opsyon kou nan lekòl segondè. Plizyè nan lekòl nou yo gen anpil pwogram apre lekòl tou.

Tout lekòl yo gen pwogram ak evènman espesyal pou mennen fanmi yo antre nan bilding yo pou pi byen konstwi relasyon ak anplwaye yo. Mentors nan kominote a patisipe tou nan anpil nan lekòl nou yo.

Pwogram Anrichisman nou an kòmanse nan twazyèm ane a epi li gen ladann lòt pwojè pratik pou elèv ki gen don. Yo teste elèv yo pou pwogram nan nan dezyèm ane. Pwogram nan ale nan lekòl presegondè. 

Leman Lekòl yo

An Arts Magnet School is located at Liberty and a Science and Technology Magnet School is at South. Both are kindergarten through eighth-grade buildings. Both are open to all students, with spots filled through a lottery process each spring. 

Arts Magnet students of all ages take art, music, drama and dance along with traditional academic classes. There are a number of performance options, including the Touring Company, Show Choir, Steel Drum Band and Dulcimers.

Syans ak Teknoloji trikote atravè tout matyè yo nan Magnet Syans ak Teknoloji. Pwogram nan kourikoulòm lan gen ladan Robotics, Project Lead the Way ak Jeni/Design. Lekòl la gen yon Club Astwonomi ak yon Club Robotics ki fè konpetisyon pandan tout ane lekòl la. 

Elementary students walking outside

Espesyal Edikasyon

We offer a full continuum of services to students with disabilities. We take a cross-categorical approach when placing students. The focus for appropriate placement is not based solely on disability, but more importantly, the unique needs of each individual student.

Strong student-teacher ratios are maintained in all classrooms. We have our own occupational, physical and speech therapists to work with students, and the ability to contract for other services when needed.

Lima Senior has a strong transitions program, including a transitions coordinator to help students move from high school to the real world. 

Enstalasyon& Atletik

Elèv nou yo aprann nan enstalasyon modèn yo. Distri a te fè patenarya ak Ohio School Facilities Commission ak sipò votè yo, li te konplete yon pwojè bilding ak renovasyon pou kat ane an 2005.

Atlèt lekòl presegondè ak segondè nou yo kounye a konpetisyon nan Toledo City League. Nou se 2016, 2019, 2020, 2021 ak 2022 ti gason baskètbòl TRAC chanpyon.

Pwogram espò pou jèn nou an ofri opòtinite pou elèv ki nan klas premye ane yo. Yo enkli bezbòl, softball, baskètbòl, foutbòl, lakros ak lit. 

Spartan Stadium Football field

Mmisyon

To create a climate in which every student learns.

KwayansDeklarasyon

Elèv yo ta dwe gen aksè a yon bon jan kalite edikasyon nan yon anviwònman ki an sekirite epi ki toujou bay sipò.

Nan gwo atant pou siksè elèv yo, epi nou aksepte responsablite pou ede elèv yo satisfè atant sa yo.

Elèv yo merite aksè nan aprantisaj dire tout lavi yo bay manm estaf kalite siperyè ki prepare yo pou karyè oswa edikasyon siperyè.

Lè nou kenbe elèv yo an premye nan tout desizyon nou pran, sa ap mennen nan yon anviwonman ki an sekirite ki sipòte akademik ak kwasans sosyal.

Elèv yo ta dwe gen aksè a yon kourikoulòm solid ki ankouraje yon mantalite kwasans ak konpreyansyon ke tout elèv yo ka kontinye grandi ak reyisi.

Chak manm pèsonèl la dwe konprann valè yon kourikoulòm konplè ki pa kite okenn timoun dèyè epi ki ankouraje siksè.

Kominote lekòl la ta dwe pwomouvwa yon anviwònman ki gen gwo atant, konfyans ak respè, espwa ak apatenans.

Nan angajman pou bay yon anviwònman ki an sekirite emosyonèlman ak fizikman ak sipò.

Anplwaye yo ta dwe itilize rechèch aksyon an kolaborasyon pou rafine pi bon pratik nan ansèyman ki afekte pèfòmans elèv yo.

Nan vil nou an, moun li yo ak lavni nan Lima.

We are the home of the Spartans and We Believe in Lima! 

*Anplis enfòmasyon sou pwogram ak òf nou yo disponib sou sitwèb sa a. 

**Lekòl Vil Lima yo pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, andikap oswa laj nan pwogram oswa aktivite li yo.

Koòdonatè Tit II, Tit Vi, ak Seksyon 504 sa yo te deziyen pou okipe kesyon konsènan règleman ki pa diskriminasyon yo:

Jill Ackerman, Sipèentandan, 755 St. Johns Ave., Lima, OH 45804, 419-996-3422

Brian Wischmeyer, direktè edikasyon espesyal, 1135 N. West St., Lima, OH 45801, 419-996-3403.

Koòdonatè Tit IX sa yo te deziyen pou okipe kesyon konsènan règleman sa a ki pa diskriminasyon.

Darnell Collins, Direktè Lekòl Altènatif, 755 St. Johns Ave., Lima, OH 45804, 419-996-3371

Heather Sharp, Trezorye, 755 St. Johns Ave., Lima, OH 45804, 419-996-3448

bottom of page