top of page

Transkripsyon Mande

Pou resevwa yon kopi relve nòt lekòl segondè Lima ou a, tanpri telechaje epi enprime Fòm Demann Transkripsyon an. Apre w fin ranpli ak siyen fòm lan, poste oswa faks bay:

Demann Transkripsyon
Lekòl Segondè Lima
1 Spartan Way, Lima, OH 45801

Telefòn: 419-996-3871
Faks: 419-996-3001

Ou kapab tou eskane epi voye fòm nan imèl bay:

Imèl: transcripts@limacityschools.org
(Tanpri antre Demann Transkripsyon nan liy sijè a.)

Orè biwo yo se 7:30 a.m. a 4 p.m. jou lasemèn yo.

bottom of page